banner ad

RSSCategory: เทคโนโลยีสมัยใหม่

การเกษตรดิจิตอล

การเกษตรดิจิตอล

| January 25, 2022

การเกษตรดิจิตอล (digital agriculture) ปัญหาด้านการเกษตรในปัจจุบัน 1. การลดลงของอาชีพเกษตรกรรม จำนวนประชากรลดลงที่ทำเกษตร Aging of the farm population

Continue Reading

เซนเซอร์กับการเจริญเติบโตพืช

เซนเซอร์กับการเจริญเติบโตพืช

| August 20, 2021

เซนเซอร์กับการเจริญเติบโตพืช เทคโนโลยีการประเมินการเจริญเติบโตพืช เพื่อหาสุขภาพพืช เช่น การขาดน้ำ อุณหภมิสูง การขาดธาตุอาหาร การติดตามแมลง โรคพืช เพื่อตัดสินใจในการดูแลต้นพืช โดยใช้ remote sensing 1.Passive : multispectral, hyperspectral 2.Active : radar and LiDAR การติตตามลายพิมพ์ด้านพืชโดยใช้ความยาวคลื่นในการวิเคราะห์การเจริญเติบโตพืช ชนิดพืช สุขภาพพืช การดูการเจริญเติบโตพืช ใช้ Light detection and ranging (LiDAR, active) Digital Aerial Photogrammetry (DAP,passive)   https://youtu.be/3iaFzafWJQE https://youtu.be/EYbhNSUnIdU

Continue Reading

หุ่นยนต์ทางการเกษตร

หุ่นยนต์ทางการเกษตร

| August 20, 2021

การใช้หุ่นยนต์ทางการเกษตร robots in agriculture การผลิตพืชทางการเกษตรเริ่มมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน

Continue Reading

พืชสำหรับปลูกใน hydroponic

พืชสำหรับปลูกใน hydroponic

| February 1, 2021

ผักที่ปลูกในไฮโดรโปนิกส์

Continue Reading

เทคนิคการเสียบยอดผัก grafting

เทคนิคการเสียบยอดผัก grafting

| January 12, 2021

การขยายพันธุ์พืชผักด้วยการเสียบยอดพันธุ์ดี 

Continue Reading

เทคนิคการทดสอบพืชทนเค็ม

เทคนิคการทดสอบพืชทนเค็ม

| January 4, 2021

การทดลองพืชทนเค็มที่ระดับต่างๆ กัน   ในการทดสอบพืชทนเค็มสามารถทำการทดสอบการปลูกในดิน และในระบบไฮโดรโปนิกส์ ปกติแล้วการปลูกพืชในดินพืชจะทนเค็มค่า EC หรือ Electrical Conductivityไม่เกิน 4.0 mS/cm โดยใช้เครื่องวัด Electrical Conductivity       สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ Satja Prasongsap Professional Research Scientist Horticultural Research Institute(HRI), Department of Agriculture (DOA) P.O.Box 50 Chattuchak, Bangkok 10900, Thailand Tel: 66-2940-5484 Fax: 66-2561-4667 E-mail address : herbdoa@gmail.com

Continue Reading

มาตรฐานโรงเรือนระบบปลูกบนดิน

มาตรฐานโรงเรือนระบบปลูกบนดิน

| July 14, 2020

comming

Continue Reading

มาตรฐานการขยายพันธุ์

มาตรฐานการขยายพันธุ์

| May 12, 2020

มาตรฐานการขยายพันธุ์ 1.มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งความรู้ และทักษะด้านต่างๆ

Continue Reading

เทคโนโลยีการผลิตพืชในเรือนเพาะชำ

เทคโนโลยีการผลิตพืชในเรือนเพาะชำ

| April 20, 2020

เทคโนโลยีการผลิตพืชในเรือนเพาะชำ  โรงเรือนทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนเพาะเมล็ด/ขยายพันธุ์ ส่วนอนุบาลต้นกล้า ส่วนสำหรับปลูกและดูแลรักษา และส่วนเก็บเมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์ ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร

Continue Reading

smart food chain

smart food chain

| February 4, 2020

Smart Food Chain Smart food chain คือระบบการผลิตพืชจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารการจัดการ ประเทศญี่ปุ่นใช้ Smart Food Chain (SFC) จะมีระบบ WAGRI เป็นตัวเชื่อมข้อมูลทั้ง 4 ระบบ ประเทศบราซิลเริ่มดำเนินการ SFC ในปีนี้ร่วมระดมไอเดียจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่มีคุณค่าร่วมกัน องค์ประกอบ SFC มีดังนี้

Continue Reading

โรงเรือนการปลูกพืช Greenhouse Agriculture under the tropical climate

โรงเรือนการปลูกพืช Greenhouse Agriculture under the tropical climate

| October 27, 2019

  โรงเรือนการปลูกพืช บทนิยามคำว่า Greenhouse ไม่ใช่ Green house คำว่า Net house ไม่ใช่ Nethouse คำว่า Glass greenhouse ให้ใช้ Glasshouse คำว่า Plastic Greenhouse ให้ใช้คำว่า Plastic house

Continue Reading

เทคนิคการพ่นสารเคมีทางการเกษตรด้วยโดรน(Drone)

เทคนิคการพ่นสารเคมีทางการเกษตรด้วยโดรน(Drone)

| May 17, 2019

เทคนิคการพ่นสารเคมีทางการเกษตรด้วยโดรน Drone ชนิดของโดรน 1. fixe Wing ข้อดี บินได้นาน ใช้รันเวย์ในการบิน 2. Helicopter ขึ้นลงแนวดิ่ง 3. Multirotor ขึ้นลงแนวดิ่ง แบตหมดเร็ว ประโยขน์ของโดรน 1.ใช้สำรวจโรงไฟฟ้า สำรวจพื้นที่ดิน บินสำรวจโครงการทุกวันโดยทำพิกัดไว้ สำรวจเมืองจะมีการอัพเดทมากกว่า google ซึ่งจะมีการอัพเดทปีละครั้ง 2. แผนที่มีความคมชัด ความละเอียดสูง มึความเป็นแนวดิ่งที่ชุดเจนกว่าแผนที่ดาวเทียม ใช้เวลาสำรวจหน้างานน้อย สามารถสำรวจพื้นที่ได้กว้าง และรวดเร็ว สามารถนำผลข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ง่าย เข่น การคำนวณปริมาตรหรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ไฟล์ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงนำเข้าโปรแกรมทางสำรวจอื่นๆ มีความปลอดภัยสามารถสำรวจเข้าพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าได้ การบินของโดรนต้องสูงจากพืช 1.5-2.5 เมตรเหนือทรงพุ่ม ขนาดละออง 150-180 ไมครอน ความเร็วลม 3-7 วินาที ความเร็วการบิน 3-6 เมตรต่อวินาที ในโรคพืชใช้ละอองขนาด 30-150 ไมครอน แมลง 10-50 ไมครอน วัชพืช 100-300 [...]

Continue Reading

Big data กับการเกษตร

Big data กับการเกษตร

| May 8, 2019

ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา big data โดยเจ้าหน้าที่ google 1. Big Data ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่บอกว่าให้ไอทีเป็นคนวางระบบแล้วเดี๋ยวจะได้ข้อมูลเอง แต่ผู้ใช้งานต่างหากที่ต้องเป็นคนกำหนดโจทย์ที่คิดว่าอยากจะแก้ปัญหา

Continue Reading

ระบบ WAGRI ของญี่ปุ่น

ระบบ WAGRI ของญี่ปุ่น

| April 27, 2019

ระบบ WAGRI ของญี่ปุ่นที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล bigdata ด้านการเกษตร เชื่อมระหว่างภาคเอกชน เกษตรกร และรัฐ ในการให้บริการในการผลิตพืช จากที่แต่ละภาคส่วนมี bigdata ฐานข้อมูลของตัวเองก็จับมารวมกันแล้ว เพื่อให้เกิดการเข้ากันได้ใน platform มีระบบแบ่งชั้นการเปิดเผยข้อมูล และทำสัญญาข้อตกลงกัน

Continue Reading

เทคนิคการปลูกพืช plant factory

เทคนิคการปลูกพืช plant factory

| March 19, 2019

การปลูกพืชใน plant factory ต้องมีเทคนิคอะไรบ้าง Concept : การปลูกพืชใน plant factory มีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ Hard wear + Soft wear + Human wear ในส่วนของ Hard wear ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมว่าการตอบสนองของพืชต่อสภาพแวดล้อมในสภาพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพืชแล้ว ยังขึ้นกับชนิดพันธุ์ และระยะการเจริญเติบโตของพืชด้วย ก. โครงสร้าง 1.ห้องที่ใช้ปลูกต้องเป็นระบบบปิดไม่สามารถแลกเปลี่ยนอากาศ ความร้อนภายนอกได้

Continue Reading

Post-harvest technology

Post-harvest technology

| October 19, 2018

what is postharvest? – Postharvest losses and food waste are estimated at 30 to 40% of all production. – Lossese of perishable foods such as fruits and vegetables can be even higher than those for staple food during the postharvest period, depending on the weather, access to storage of distance from market. – The research [...]

Continue Reading

Seed Innovation

Seed Innovation

| October 19, 2018

การผลิตเมล็ดพันธุ์    เมล็ดพันธุ์คัด  (Breeder Seed)  เป็นเมล็ดพันธุ์ที่นักปรับปรุงพันธุ์ได้มาจากกระบวนการปรับปรุงพันธุ์   มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ  ตรงตามความต้องการที่นักปรับปรุงพันธุ์กำหนด   ซึ่งนักปรับปรุงพันธุ์จะเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดอย่างละเอียด  ถี่ถ้วนทุกขั้นตอนและมักจะมีปริมาณน้อย ใช้เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วเมล็ดพันธุ์คัดจะอยู่ในมือของนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งของกรมวิชาการเกษตรสถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชนที่ทำการพัฒนาพันธุ์พืช

Continue Reading

Precision Agriculture

Precision Agriculture

| October 19, 2018

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพยากรณ์ที่แม่นยำคือฐานข้อมูล และอุปกรณ์ เช่นการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน ผลผลิต 80-100 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร – CO2 การให้แก๊สรอบๆ ต้น – Fertigation การให้ปุ๋ยตามความต้องการของพืช

Continue Reading

Digital platform Agriculture

Digital platform Agriculture

| August 27, 2017

การเกษตรยุคใหม่ไร้พรมแดนไปสู่ smart agriculture ในส่วนขององค์ประกอบด้วย 1. Big data ข้อมูลด้านเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง

Continue Reading

LED ปลูกพืช

LED ปลูกพืช

| November 10, 2016

การใช้หลอดไฟ LED ในการผลิตพืชสวนของเกาหลีใต้ แสงไฟที่จำเป็นในการสังเคราะห์แสงจะใช้หลอดสีแดงกับแสงสีน้ำเงิน อัตราส่วน 8: 2

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news