banner ad

RSSCategory: เทคโนโลยีสมัยใหม่

การฟื้นฟูและการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผัก

การฟื้นฟูและการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผัก

| August 30, 2021

การฟื้นฟูและการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผัก คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของพืชผัก เมล็ดพันธุ์ทางการค้า ความมีชีวิตสูงและมีความแข็งแรง มีบริสุทธิ์ตามธรรมชาติ มีความบริสุทธิ์ทางกายภาพ(เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ เทียบกับเมล็ดพืชอื่นๆ วัชพืชและสิ่งแปลกปลอม)

Continue Reading

เซนเซอร์กับการเจริญเติบโตพืช

เซนเซอร์กับการเจริญเติบโตพืช

| August 20, 2021

เซนเซอร์กับการเจริญเติบโตพืช เทคโนโลยีการประเมินการเจริญเติบโตพืช เพื่อหาสุขภาพพืช เช่น การขาดน้ำ อุณหภมิสูง การขาดธาตุอาหาร การติดตามแมลง โรคพืช เพื่อตัดสินใจในการดูแลต้นพืช โดยใช้ remote sensing 1.Passive : multispectral, hyperspectral 2.Active : radar and LiDAR การติตตามลายพิมพ์ด้านพืชโดยใช้ความยาวคลื่นในการวิเคราะห์การเจริญเติบโตพืช ชนิดพืช สุขภาพพืช การดูการเจริญเติบโตพืช ใช้ Light detection and ranging (LiDAR, active) Digital Aerial Photogrammetry (DAP,passive)   https://youtu.be/3iaFzafWJQE https://youtu.be/EYbhNSUnIdU

Continue Reading

หุ่นยนต์ทางการเกษตร

หุ่นยนต์ทางการเกษตร

| August 20, 2021

การใช้หุ่นยนต์ทางการเกษตร robots in agriculture การผลิตพืชทางการเกษตรเริ่มมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน

Continue Reading

พืชสำหรับปลูกใน hydroponic

พืชสำหรับปลูกใน hydroponic

| February 1, 2021

ผักที่ปลูกในไฮโดรโปนิกส์

Continue Reading

เทคนิคการเสียบยอดผัก grafting

เทคนิคการเสียบยอดผัก grafting

| January 12, 2021

การขยายพันธุ์พืชผักด้วยการเสียบยอดพันธุ์ดี 

Continue Reading

เทคนิคการทดสอบพืชทนเค็ม

เทคนิคการทดสอบพืชทนเค็ม

| January 4, 2021

การทดลองพืชทนเค็มที่ระดับต่างๆ กัน   ในการทดสอบพืชทนเค็มสามารถทำการทดสอบการปลูกในดิน และในระบบไฮโดรโปนิกส์ ปกติแล้วการปลูกพืชในดินพืชจะทนเค็มค่า EC หรือ Electrical Conductivityไม่เกิน 4.0 mS/cm โดยใช้เครื่องวัด Electrical Conductivity       สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ Satja Prasongsap Professional Research Scientist Horticultural Research Institute(HRI), Department of Agriculture (DOA) P.O.Box 50 Chattuchak, Bangkok 10900, Thailand Tel: 66-2940-5484 Fax: 66-2561-4667 E-mail address : herbdoa@gmail.com

Continue Reading

มาตรฐานโรงเรือนระบบปลูกบนดิน

มาตรฐานโรงเรือนระบบปลูกบนดิน

| July 14, 2020

comming

Continue Reading

มาตรฐานการขยายพันธุ์

มาตรฐานการขยายพันธุ์

| May 12, 2020

มาตรฐานการขยายพันธุ์ 1.มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งความรู้ และทักษะด้านต่างๆ

Continue Reading

เทคโนโลยีการผลิตพืชในเรือนเพาะชำ

เทคโนโลยีการผลิตพืชในเรือนเพาะชำ

| April 20, 2020

เทคโนโลยีการผลิตพืชในเรือนเพาะชำ  โรงเรือนทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ส่วนเพาะเมล็ด/ขยายพันธุ์ ส่วนอนุบาลต้นกล้า ส่วนสำหรับปลูกและดูแลรักษา และส่วนเก็บเมล็ดพันธุ์ วัสดุอุปกรณ์ ปุ๋ย สารเคมีทางการเกษตร

Continue Reading

smart food chain

smart food chain

| February 4, 2020

Smart Food Chain Smart food chain คือระบบการผลิตพืชจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารการจัดการ ประเทศญี่ปุ่นใช้ Smart Food Chain (SFC) จะมีระบบ WAGRI เป็นตัวเชื่อมข้อมูลทั้ง 4 ระบบ ประเทศบราซิลเริ่มดำเนินการ SFC ในปีนี้ร่วมระดมไอเดียจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่มีคุณค่าร่วมกัน องค์ประกอบ SFC มีดังนี้

Continue Reading

โรงเรือนการปลูกพืช Greenhouse Agriculture under the tropical climate

โรงเรือนการปลูกพืช Greenhouse Agriculture under the tropical climate

| October 27, 2019

  โรงเรือนการปลูกพืช บทนิยามคำว่า Greenhouse ไม่ใช่ Green house คำว่า Net house ไม่ใช่ Nethouse คำว่า Glass greenhouse ให้ใช้ Glasshouse คำว่า Plastic Greenhouse ให้ใช้คำว่า Plastic house

Continue Reading

เทคนิคการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยโดรน(Drone)

เทคนิคการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยโดรน(Drone)

| May 17, 2019

เทคนิคการพ่นยาด้วยโดรน Drone การบินของโดรนต้องสูงจากพืช 1.5-2.5 เมตรเหนือทรงพุ่ม ขนาดละออง 150-180 ไมครอน ความเร็วลม 3-7 วินาที ความเร็วการบิน 3-6 เมตรต่อวินาที ในโรคพืชใช้ละอองขนาด 30-150 ไมครอน แมลง 10-50 ไมครอน วัชพืช 100-300 ไมครอน 1.การพ่นยาด้วยโดรนนั้นสามารถใช้สารป้องกันกำจัดแมลงตามอัตราข้างฉลากได้ เช่น อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร 1 ไร่ใช้ 100 ลิตร

Continue Reading

Big data กับการเกษตร

Big data กับการเกษตร

| May 8, 2019

ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา big data โดยเจ้าหน้าที่ google 1. Big Data ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่บอกว่าให้ไอทีเป็นคนวางระบบแล้วเดี๋ยวจะได้ข้อมูลเอง แต่ผู้ใช้งานต่างหากที่ต้องเป็นคนกำหนดโจทย์ที่คิดว่าอยากจะแก้ปัญหา

Continue Reading

ระบบ WAGRI ของญี่ปุ่น

ระบบ WAGRI ของญี่ปุ่น

| April 27, 2019

ระบบ WAGRI ของญี่ปุ่นที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล bigdata ด้านการเกษตร เชื่อมระหว่างภาคเอกชน เกษตรกร และรัฐ ในการให้บริการในการผลิตพืช จากที่แต่ละภาคส่วนมี bigdata ฐานข้อมูลของตัวเองก็จับมารวมกันแล้ว เพื่อให้เกิดการเข้ากันได้ใน platform มีระบบแบ่งชั้นการเปิดเผยข้อมูล และทำสัญญาข้อตกลงกัน

Continue Reading

เทคนิคการปลูกพืช plant factory

เทคนิคการปลูกพืช plant factory

| March 19, 2019

การปลูกพืชใน plant factory ต้องมีเทคนิคอะไรบ้าง Concept : การปลูกพืชใน plant factory มีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ Hard wear + Soft wear + Human wear ในส่วนของ Hard wear ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมว่าการตอบสนองของพืชต่อสภาพแวดล้อมในสภาพที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพืชแล้ว ยังขึ้นกับชนิดพันธุ์ และระยะการเจริญเติบโตของพืชด้วย ก. โครงสร้าง 1.ห้องที่ใช้ปลูกต้องเป็นระบบบปิดไม่สามารถแลกเปลี่ยนอากาศ ความร้อนภายนอกได้

Continue Reading

Post-harvest technology

Post-harvest technology

| October 19, 2018

Coming s00n

Continue Reading

Seed Innovation

Seed Innovation

| October 19, 2018

การผลิตเมล็ดพันธุ์    เมล็ดพันธุ์คัด  (Breeder Seed)  เป็นเมล็ดพันธุ์ที่นักปรับปรุงพันธุ์ได้มาจากกระบวนการปรับปรุงพันธุ์   มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ  ตรงตามความต้องการที่นักปรับปรุงพันธุ์กำหนด   ซึ่งนักปรับปรุงพันธุ์จะเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดอย่างละเอียด  ถี่ถ้วนทุกขั้นตอนและมักจะมีปริมาณน้อย ใช้เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์หลักเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วเมล็ดพันธุ์คัดจะอยู่ในมือของนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งของกรมวิชาการเกษตรสถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชนที่ทำการพัฒนาพันธุ์พืช

Continue Reading

Precision Agriculture

Precision Agriculture

| October 19, 2018

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพยากรณ์ที่แม่นยำคือฐานข้อมูล และอุปกรณ์ เช่นการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน ผลผลิต 80-100 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร – CO2 การให้แก๊สรอบๆ ต้น – Fertigation การให้ปุ๋ยตามความต้องการของพืช

Continue Reading

Digital platform Agriculture

Digital platform Agriculture

| August 27, 2017

การเกษตรยุคใหม่ไร้พรมแดนไปสู่ smart agriculture ในส่วนขององค์ประกอบด้วย 1. Big data ข้อมูลด้านเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง

Continue Reading

LED ปลูกพืช

LED ปลูกพืช

| November 10, 2016

การใช้หลอดไฟ LED ในการผลิตพืชสวนของเกาหลีใต้ แสงไฟที่จำเป็นในการสังเคราะห์แสงจะใช้หลอดสีแดงกับแสงสีน้ำเงิน อัตราส่วน 8: 2

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news