banner ad

RSSCategory: Bigdata

SQL กับการเกษตร

SQL กับการเกษตร

| November 29, 2021

SQL กับการเกษตร การจัดการฐานข้อมูลทางการเกษตรด้วย SQL การฝีกใช้งานสามารถไปที่อยู่ https://sqliteonline.com เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งาน

Continue Reading

smart food chain

smart food chain

| February 4, 2020

Smart Food Chain Smart food chain คือระบบการผลิตพืชจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารการจัดการ ประเทศญี่ปุ่นใช้ Smart Food Chain (SFC) จะมีระบบ WAGRI เป็นตัวเชื่อมข้อมูลทั้ง 4 ระบบ ประเทศบราซิลเริ่มดำเนินการ SFC ในปีนี้ร่วมระดมไอเดียจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่มีคุณค่าร่วมกัน องค์ประกอบ SFC มีดังนี้

Continue Reading

Big data กับการเกษตร

Big data กับการเกษตร

| May 8, 2019

ระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา big data โดยเจ้าหน้าที่ google 1. Big Data ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่บอกว่าให้ไอทีเป็นคนวางระบบแล้วเดี๋ยวจะได้ข้อมูลเอง แต่ผู้ใช้งานต่างหากที่ต้องเป็นคนกำหนดโจทย์ที่คิดว่าอยากจะแก้ปัญหา

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news