banner ad

smart food chain

| February 4, 2020

Smart Food Chain

Smart food chain คือระบบการผลิตพืชจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารการจัดการ ประเทศญี่ปุ่นใช้ Smart Food Chain (SFC) จะมีระบบ WAGRI เป็นตัวเชื่อมข้อมูลทั้ง 4 ระบบ ประเทศบราซิลเริ่มดำเนินการ SFC ในปีนี้ร่วมระดมไอเดียจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่มีคุณค่าร่วมกัน องค์ประกอบ SFC มีดังนี้

1. Smart Breeding (Breeding)-Speed up the breeding process : New breeding technologies, Big data based breeding เช่น การปรับปรุงพันธุ์ข้าวในประเทศเวียดนาม โดยการแลกเปลี่ยนลักษณะทางพันธุ์กรรม(ยีน) กับข้าวญี่ปุ่น และในประเทศพม่าใช้ในการผลิตและจัดการการเลี้ยงสัตว์ ในประเทศบราซิลใช้ในการจัดเก็บข้อมูล farmnote cloud base herd management system และใช้ระบบ Al เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูล cloud and ai based heat detection system

2. Smart Production (Cultivation)-Productivity improvement under labor shortage: เช่นการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนการปลูกพืช (Green house) การใช้หุ่นยนต์ (Robot) Al มาช่วยในการเพาะปลูกเพื่อแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงาน

2.1 ใช้ระบบ Smart Agriculture : Utilize Satellite, Sensor, Web-Application, Introduction of smart agricultural machinery (การใช้ดาวเทียม ระบบเซ็นเซอร์ เว็บไซต์-แอพพลิเคชั่น การแนะนำเครื่องจักรของระบบเกษตรอัจฉริยะ)

2.1.1  Utilize satellite by partnership with JAVA การใช้ประโยชน์จากดาวเทียมของผู้ร่วมงานกับ JAXA โดยใช้ดาวเทียม Shisai : cloud aerosols vegetation, Shizuku : water cycling, Ibuki : greenhouse gases, earth care  : cloud aerosol radiation budget, precipitation NASA:OPR

2.2.2 Sensor : การใช้เซนเซอร์ในประเทศ Columbia : Science and technology research partnership project

2.1.3 Use of web-application: ประเทศพม่าได้มีการใช้เกษตรอัจฉริยะผสมผสานกับระบบเดิมในการพัฒนาผลผลิต เช่นแอพพลิเคชั่นสำหรับควบคุมระบบน้ำ ระบบกำจัดศัตรูพืช

2.1.4 agricultural machinery : มีการฝึกอบรมการเก็บเกี่ยวข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ เทคนิคการคัดเลือกพันธุ์

2.2 planting schedule: famer’s data base, Input farming plan, Yield prediction ตารางการเพาะปลูก : ฐานข้อมูลของเกษตรกร , ข้อมูลแผนการเพาะปลูก, การคาดการณ์ผลผลิต

2.3 production practices: cultivation work record, organic farming, quality control แนวทางปฏิบัติในการผลิต : บันทึกการเพาะปลูก, การปลูกพืชออแกนิค, การควบคุมคุณภาพ

2.4 sale promotion: sale promotion, origin display, description of items

3. Smart Processing / smart Distribution (Processing and Distribution)- Constant product supply less change in prices : เช่น ระบบบรรจุและขนส่งผลผลิตอัตโนมัติ การตรวจสอบโดยไม่ทำลายผลผลิต

3.1 Smart distribution การเก็บเกี่ยวกะหล่ำในประเทศฟิลิปปินส์ แพคติดบาร์โค๊ด ขึ้นรถ

3.2 Smart cold chain  การเก็บในห้องเย็น Sort and Pack on farm, adopting smart storage and distribution system makes chain even smarter

3.3 E-Support link project การเชื่อมโยงเครือข่าย

4. Smart marketing/consumption ประเทศอินโดนีเซียให้สินเชื่อผ่านแอปมือถือ ประเทศโมซัมบิกให้เงินผ่านอีมันนี่  Smart Selling and Smart Export (Consumption)-Demand expansion Expert promotion : มีเทคโนโลยีการจัดเก็บเพื่อรักษาสินค้าให้คงสภาพเป็นระยะเวลานาน และคาดการณ์ความต้องการของตลาดได้ ส่งผลให้มีการขยายความต้องการ และการกำหนดราคาสินค้า

5. Data Platform on Food and Agriculture industry : WAGRI ใช้ AI และฐานข้อมูลโดย รัฐบาล เอกชน และมหาลัย และมีการใช้ blockchain โดยเอกชน 

สัจจะ ประสงค์ทรัพย์
Satja Prasongsap
Professional Research Scientist
Horticultural Research Institute(HRI), Department of Agriculture (DOA)
P.O.Box 50 Chattuchak, Bangkok 10900, Thailand
Tel: 66-2940-5484
Fax: 66-2561-4667
E-mail address : herbdoa@gmail.com

Category: Bigdata, เทคโนโลยีสมัยใหม่

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news