banner ad

RSSCategory: IOT internet of thing

ความชื้นต่อต้นพืช

ความชื้นต่อต้นพืช

| October 25, 2019

ความชื้นในอากาศ (Air humidity) Relative Humidity (%) หมายถึง สัดส่วนระหว่างความชื้นที่มีอยู่จริงในอากาศและความชื้นทั้งหมดที่อากาศนั้นสามารถรับไว้ได้ ณ อุณหภูมิอากาศเวลานั้น การวัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศใช้ HYGROMETER

Continue Reading

สมบัติของแสงที่มีอิทธิพลต่อพืช

สมบัติของแสงที่มีอิทธิพลต่อพืช

| October 24, 2019

แสง  light  แสง หมายถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวที่ตามองเห็น ซึ่งอยู่ในช่วง 400-700 นาโนเมตร มีสมบัติทั้งการเป็นพลังงานและสสาร  พืชสามารถรับแสงมาเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง และเป็นพลังงานมาใช้ในการเจริญเติบโต พืชทั่วไปต้องการค่าพลังงานแสงตั้ง 100 μmole/m2/s ต่อวัน ความยาวนานการรับแสง 10-16 ชั่วโมงต่อวัน และจะต้องมีแสงสีชนิดต่างๆ ให้ครบตามสัดส่วน ขึ้นอยู่กับชนิดพืช พืชกินใบ พืชกินดอก พืชกินผล พืชกินเมล็ด

Continue Reading

Precision Agriculture

Precision Agriculture

| October 19, 2018

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพยากรณ์ที่แม่นยำคือฐานข้อมูล และอุปกรณ์ เช่นการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือน ผลผลิต 80-100 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร – CO2 การให้แก๊สรอบๆ ต้น – Fertigation การให้ปุ๋ยตามความต้องการของพืช

Continue Reading

Digital platform Agriculture

Digital platform Agriculture

| August 27, 2017

การเกษตรยุคใหม่ไร้พรมแดนไปสู่ smart agriculture ในส่วนขององค์ประกอบด้วย 1. Big data ข้อมูลด้านเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news