banner ad

RSSCategory: สารป้องกันกำจัดวัชพืช

สารออกซาซิโคลมีโฟน

สารออกซาซิโคลมีโฟน

| May 21, 2024

สารออกซาซิโคลมีโฟน (oxaziclomefone)  30% W/V SC , 1% W/V EC

Continue Reading

สารกลูฟิเนตแอมโมเนียม

สารกลูฟิเนตแอมโมเนียม

| May 21, 2024

สารกลูฟิเนตแอมโมเนียม+ เอส-เมโทลาคลอร์ สูตร 20% + 60% OD

Continue Reading

สารอิมาซาพิก

สารอิมาซาพิก

| May 21, 2024

สารอิมาซาพิก+ เฮกซะซิโนน สูตร 15% + 75% SG 

Continue Reading

สารอะซีโทคลอร์

สารอะซีโทคลอร์

| May 21, 2024

สารอะซีโทคลอร์ (acetochlo) +ออกซีฟลูออร์เฟน (oxyfluorfen

Continue Reading

สารมีโซไตรโอน

สารมีโซไตรโอน

| May 21, 2024

สารมีโซไตรโอน (mesotrione) สูตร 75 % WG

Continue Reading

สารฟลูมิออกซาซิน

สารฟลูมิออกซาซิน

| May 21, 2024

ฟลูมิออกซาซิน (flumioxazin) สูตร 48 % W/V SC

Continue Reading

สารโพรไดอะมีน

สารโพรไดอะมีน

| March 29, 2024

สารโพรไดอะมีน prodiamine 47.6% W/V SC กำจัดวัชพืชในสนามหญ้า เป็นแบบสัมผัส ไม่เคลื่อนย้ายในต้นพืช ยับยั้งการแบ่งเซลจากเมล็ดวัชพืชงอกทั้งในส่วนรากและยอดอ่อนใต้ดินโดยป้องกันการเชื่อมต่อกันของไมโครทิวบูล ในการกระบวนการไมโตซิส ทำให้ไม่เจริญ

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news