banner ad

Research Nation

การพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็น Research Nation

วิสัยทัศน์ งานวิจัยการเกษตรของประเทศไทยในบริบทใหม่ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเกษตรเพื่อก้าวไปสู่การเป็นชาติงานวิจัยด้านการเกษตรในระดับภูมิภาคและระดับโลก

Research Nation หมายถึง การเป็นชาติงานวิจัยการเกษตรในระดับภูมิภาคและระดับโลก มีนโยบายทางงานวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ โดยมีการกำหนดกลยุทธ์งานวิจัยการเกษตรตามความเชี่ยวชาญและความสามารถของนักวิจัยของประเทศ มองการเกษตรโลกเป็นงานวิจัยเป้าหมาย และมีความสามารถจัดหาทรัพยากรการวิจัย และนักวิจัยได้จากทุกที่ทั่วโลก

banner ad

Hit Counter provided by technology news