banner ad

RSSCategory: สารป้องกันกำจัดแมลง

เบนซ์ไพริโมแซน

เบนซ์ไพริโมแซน

| December 6, 2022

เบนซ์ไพริโมแซน benzpyrimoxan ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

Continue Reading

ฟลอติคามิค

ฟลอติคามิค

| October 6, 2022

ฟลอติคามิค flonicamid  มีพิษต่อระบบประสาท ป้องกันเพลี้ยอ่อน

Continue Reading

สไปโรเตตระแมท

สไปโรเตตระแมท

| October 6, 2022

สไปโรเตตระแมท spirotetramat เป็นสารกลุ่ม Tetronic กลไกการออกฤิทธิ์กลุ่ม 23 ไปยับยั้งการสร้างเอนไซม์ acetyl CoA carboxylase ทำการสังเคราะห์ไขมันในการเจริญเติบโตของแมลง เช่น เพลี้ยต่างๆ แมลงหวี่ขาว เป็นสารดูดซึมผ่านระบบท่อน้ำและท่ออาหารของพืช

Continue Reading

เตตระนิลิโพร์ล

เตตระนิลิโพร์ล

| October 6, 2022

เตตระนิลิโพร์ล (tetraniliprole) เป็นสารเคมีกลุ่ม diamide กลไกการออกฤิทธิ์กลุ่ม 28 ออกฤิทธิ์ที่ Ryanodine receptor modulator ไปรบกวนการเคลื่อนย้ายแคลเซียมภายในเซล ที่ทำให้กระบวนการหดตัวของกล้ามเนื้อ เป็นสาเหตุให้แมลงมีอาการซึม เป็นอัมพาต หยุดกินอาหารทันที และตาย ควบคุมกลุ่มด้วง แมลงวัน หนอนผีเสื้อ

Continue Reading

สารไอโซไซโคลซีแรม

สารไอโซไซโคลซีแรม

| September 18, 2021

สารไอโซไซโคลซีแรม

Continue Reading

สารโพรพิลีนไกลคอล

สารโพรพิลีนไกลคอล

| September 18, 2021

สารโพรพิลีนไกลคอล Propylene Glycol 

Continue Reading

อะฟิโดไพโรเพน

อะฟิโดไพโรเพน

| September 18, 2021

อะฟิโดไพโรเพน afidopyropen สูตร 5% W/V DC สูตร 15 W/V%DC

Continue Reading

ไทอะโคลพริด

ไทอะโคลพริด

| June 16, 2021

ไทอะโคลพริด thaicloprid 24% W/V SC เป็นกลุ่มสารเคมี : Neonicotinoid MOA : ไปทำการเลียนแบบสารอะซิติลโคลีนและขัดขวางบริเวณจุดรับนิโคตินิกอะซิติลโคลีน การป้องกันกำจัด -เพลี้ยไฟ อัตรา 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร -แมลงบั่ว อัตรา 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

Continue Reading

ฟลูไพราดิฟูโรน

ฟลูไพราดิฟูโรน

| June 16, 2021

ฟลูไพราดิฟูโรน flupyradifurone 20% W/V SL การป้องกันกำจัด -เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร -เพลี้ยจักจั่นฝ้ายในมะเขือเปราะ อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร -แมลงหวี่ขาวยาสูบ อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

Continue Reading

โทลเฟนไพแรด

โทลเฟนไพแรด

| October 20, 2020

โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad) 16% EC

Continue Reading

เมทอกซีฟีโนไซด์

เมทอกซีฟีโนไซด์

| September 28, 2020

เมทอกซีฟีโนไซด์ (methoxyfenozide)  สารกลุ่มที่ 18 ทำให้ตัวรับฮอร์โมนเอคไดโซนทำงาน สารฆ่าแมลงในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบการเจริญเติบโต

Continue Reading

ฟลูเบนไดอะไมด์

ฟลูเบนไดอะไมด์

| September 28, 2020

ฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) สารกลุ่มที่ 28 เป็นตัวปรับการทำงานของตัวรับชนิดไรยาโนดีน สารฆ่ากลุ่มนี้เป็นสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

Continue Reading

เฮกซีไทอะซอกซ์

เฮกซีไทอะซอกซ์

| September 28, 2020

เฮกซีไทอะซอกซ์ (hexythiazox) สารกลุ่ม 10A ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของไรโดยไปจับที่เอนไซม์ chitin synthase (CHS1)

Continue Reading

สไปโรมีซิเฟน

สไปโรมีซิเฟน

| September 28, 2020

สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) สารกลุ่มที่ 23 ยับยั้งเอ็นไซม์อะเซทิล โคเอ คาร์บ็อกซิเลส สารฆ่าแมลงกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบการเจริญเติบโต โดยยับยั้งเอนไซม์ acetyl coenzyme A carboxylase (ACCase)

Continue Reading

ไพมีโทรซีน

ไพมีโทรซีน

| September 28, 2020

ไพมีโทรซีน (pymetrozine) สารกลุ่ม 9B ที่ปรับการทำงานของช่อง TRPV ที่ Chordotonal organ สารฆ่าแมลงกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท

Continue Reading

โคลไทอะนิดิน

โคลไทอะนิดิน

| September 28, 2020

โคลไทอะนิดิน (clothianidin) สารกลุ่ม 4A สารนีโอนิโคตินอยด์(Neonicotinoids) ที่ปรับการทำงานของตัวรับสารอะเซติลโคลีนชนิดนิโคตินิกโดยการจับแบบแข่งขัน

Continue Reading

สไปนีโทแรม

สไปนีโทแรม

| September 28, 2020

สไปนีโทแรม (spinetoram) สารอยู่ในกลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ปรับการทำงานของตัวรับสารอะเซติลโคลินชนิดนิโคตินิกโดยการจับที่ตำแหน่งแอลโลสเตอริกที่ตำแหน่งที่ 1

Continue Reading

อิมิดาโคลพริด

อิมิดาโคลพริด

| September 24, 2020

อิมิดาโคลพริด imidacloprid สูตร 10% SL – แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisiatabaci)   อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร แมลงหวี่ขาวเป็นพาหะของโรคใบหดในยาสูบ

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news