banner ad

RSSCategory: งานวิจัย

ความต้องการน้ำพืชสวน

ความต้องการน้ำพืชสวน

| September 23, 2022

การใช้น้ำของพืช   ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช Kc 1.กระหล่ำดอก 1.09 2.คะน้า 0.7 4 3.แตงโม 1.18 4.มะเขือเทศ 1.23 5.หอมหัวใหญ่ 1.15 6.หอมแดง 1.01 7.มะระ 1.18 8.หน่อไม้ฝรั่ง 0.97 9.เผือก 1.83 10.มะนาว(1-3ปี) 1.39 มะนาว(3-5ปี) 1.47 11.มะม่วง 1.99 12.ส้มโอ 1.77 ค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของพืช (Kc) ในระยะต่างๆ ของการพัฒนาการของพืช การพัฒนาการทางด้านกิ่งก้านสาขา ทุเรียน 0.6 เงาะ 0.6 มังคุด 0.6 ส้ม 0.65 ไม้ผลอื่นๆ 0.75 การชักนำตาดอก 0.0/0.6 การติดผล ทุเรียน 0.5 เงาะ0.75 มังคุด 0.75 ส้ม [...]

Continue Reading

Protected: การป้องกันกำจัดนกศัตรูพืช

Protected: การป้องกันกำจัดนกศัตรูพืช

| June 22, 2021

There is no excerpt because this is a protected post.

Continue Reading

ความชื้นต่อต้นพืช

ความชื้นต่อต้นพืช

| October 25, 2019

ความชื้นในอากาศ (Air humidity) Relative Humidity (%) หมายถึง สัดส่วนระหว่างความชื้นที่มีอยู่จริงในอากาศและความชื้นทั้งหมดที่อากาศนั้นสามารถรับไว้ได้ ณ อุณหภูมิอากาศเวลานั้น การวัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศใช้ HYGROMETER

Continue Reading

VPD : Vapor Pressure Deficit ศักย์การคายน้ำ

VPD : Vapor Pressure Deficit ศักย์การคายน้ำ

| October 25, 2019

แรงดึงระเหยน้ำของอากาศ ( VPD ) เป็นดัชนีบ่งบอกถึงระดับความแห้งของอากาศ ปัจจัยความสัมพันธ์ของความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของอากาศ ค่า VPD air ที่สูงขึ้นคือทำให้เกิดอัตราการระเหยของน้ำเพิ่มขึ้น ถ้ามีความต่างศักย์ระหว่างความชื้นในบรรยากาศกับน้ำในใบมากทำให้เกิดการคายน้ำและสูญเสียน้ำมาก ปากใบจะค่อยๆปิดเพื่อลดการสูญเสียน้ำ ค่า VPD บอกสถานการณ์คายน้ำของพืชได้ดีกว่า RH(%)  High water pressure outside,Low VPD, “ศักดิ์การคายน้ำต่ำ”  Low water pressure outside, High VPD, “ศักดิ์การคายน้ำสูง” VPD     =    SVP – VPair VPD     =    คือ Vapor Pressure Deficit SVP     =    คือ ความดันไอที่อิ่มตัวของอากาศที่อุณหภูมิของเนื้อเยื่อ Vpair    =    คือ ความดันไอในอากาศภายนอกที่อุณหภูมิ ความดันและความชื้นสัมพัทธ์นั้นๆ

Continue Reading

สมบัติของแสงที่มีอิทธิพลต่อพืช

สมบัติของแสงที่มีอิทธิพลต่อพืช

| October 24, 2019

แสง  light  แสง หมายถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวที่ตามองเห็น ซึ่งอยู่ในช่วง 400-700 นาโนเมตร มีสมบัติทั้งการเป็นพลังงานและสสาร  พืชสามารถรับแสงมาเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง และเป็นพลังงานมาใช้ในการเจริญเติบโต พืชทั่วไปต้องการค่าพลังงานแสงตั้ง 100 μmole/m2/s ต่อวัน ความยาวนานการรับแสง 10-16 ชั่วโมงต่อวัน และจะต้องมีแสงสีชนิดต่างๆ ให้ครบตามสัดส่วน ขึ้นอยู่กับชนิดพืช พืชกินใบ พืชกินดอก พืชกินผล พืชกินเมล็ด

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news