banner ad
banner ad

RSSCategory: บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหารไม้ดอกไม้ประดับ

| December 21, 2017

ไม้ดอกไม้ประดับประกอบด้วยพืชที่มีความแตกต่างหลากหลายชนิด และมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย อาจจำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มส่งออกมีการผลิตอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น กล้วยไม้ ปทุมมาและกระเจียว เป็นต้น Continue Reading

Protected: บทสรุปผู้บริหารพริก

| December 29, 2015

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: บทสรุปผู้บริหารสับปะรด

| December 29, 2015

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: บทสรุปผู้บริหารกล้วยไข่

| December 28, 2015

This content is password protected. To view it please enter your password below:

banner ad

Hit Counter provided by technology news