banner ad

หุ่นยนต์ทางการเกษตร

| August 20, 2021

การใช้หุ่นยนต์ทางการเกษตร robots in agriculture

การผลิตพืชทางการเกษตรเริ่มมีการใช้หุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบันในด้านต่างคือ การเก็บเกี่ยว การบรรจุ การควบคุมวัชพืช การตัดหญ้าอัตโนมัติ การตัดแต่งกิ่ง การปลูกพืช การพ่นสาร การเสียบยอด การจำแนกลักษณะ การคัดแยกและบรรจุ พบว่าแต่ละประเทศมีการวิจัยและนำมาใช้ประโยชน์อย่างมาก เทรนด์ที่จะมาในอนาคต เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

1.จีนมีการใช้หุ่นยนต์ด้านการเก็บเกี่ยว ด้านบรรจุภัณฑ์ สูงที่สุด ด้านกำจัดวัชพืช เช่นใช้รถวิ่งอัตโนมัติการปลูกข้าว กำจัดวัชพืชในข้าว การเด็ดยอดในฝ้าย

2.อเมริกาใช้ทางด้านรีดนม เก็บเกี่ยว กำจัดวัชพืช บรรจุหีบห่อ เช่นการแต่งทรงพุ่ม และการเก็บเกี่ยวแอบเปิ้ล เชอร์รี่ แพร การวัดคุณภาพ จำนวนผล น้ำหนัก สีผิว ความเสียหายผล

3.สเปนใช้ทางด้านบรรจุภัณฑ์ รีดนม กำจัดวัชพืช พี่นสาร

4.เยอรมันใช้ทางด้านพ่นสาร

5.ออสเตรเลียใช้ทางด้านรีดนม เก็บเกี่ยว

6.ฮอลแลนด์ใช้ทางด้านรีดนม เก็บเกี่ยว กำจัดวัชพืช

7.อิสราเอลใช้ทางด้านเก็บเกี่ยว รีดนม บรรจุหีบห่อ เช่น การใช้โตรนเก็บเกี่ยวอาโวคาโด ส้ม แอปเปิ้ล

8.อิตาลีใช้ทางด้านกำจัดวัชพืช การพ่นสาร

9.อังกฤษใช้ทางด้านรีดนม

10.ญี่ปุ่นใช้ด้านเก็บเกี่ยว

ข้อดีของการใช้หุ่นยนต์

1.ปลอดภัย ในงานที่เสี่ยงอันตราย

2.รวดเร็ว สามารถทำงานได้ตลอดเวลาไม่มีการหยุดพัก

3.ความคงที่ มีความแน่นอนในการปฎิบัติงาน สม่ำเสมอ

4.สมบรูณ์ เนื่องจากมีคุณภาพคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

5.ผลิตได้มาก ลดเวลาในการทำงาน

6.ต้นทุน ลดแรงงาน ค่าใช้สารเคมี

7.ไม่รบกวนพื้นที่ น้ำหนักเบา ลดการจับตัวของดิน

8.เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

9.ทำงานได้ตลอดเวลา

10.เก็บข้อมูลแต่ละต้นได้

ข้อเสีย ต้นทุนสูง ต้องการดูแลรักษา ใช้แรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ ลดอาชีพ ต้นทุนสูงในการพัฒนา เกษตรกรรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงได้

องค์ประกอบของหุ่นยนต์

1.โครงร่างตัวหุ่นยนต์ body or frame เป็นแบบขา หรือล้อเลื่อนได้

2. ระบบควบคุม control system ได้แก่ programmable logic controller, embedded computer, embedded board, Motion controller อินเตอร์เน็ต จอภาพ ฯลฯ

3.ระบบการชับเคลื่อน drivetrain งานบางอย่างต้องมีการเคลื่อนที่ ใช้ล้อเลื่อน หรือตีนตะขาบ พลังงานใช้แบตเตอร์รี่ น้ำมันดีเซล

4.แขนหุ่นยนต์ manipulator ใช้หยิบ จับ เคลื่อนย้าย เช่น การกำจัดวัชพืชระหว่างร่องผัก การเก็บเกี่ยวมะเขือเทศ

5.เซนเซอร์ sensors ได้แก่ จีพีเอส กล้อง RGB RGBD Hyperspectral Thermal lidar(distance) อื่นๆ เซนเซอร์วัดสภาพแวดล้อม อุลตร้าโซนิคเซนเซอร์

7.ระบบอัจฉริยะ คือมีการตัดสินใจทำ ไม่ทำ แปรผลวัชพืช หรือต้นพืช ตัดสินใจสุกแก่ หรืออ่อน เลือกในการพ่นสารเฉพาะจุด

การใช้หุ่นยนต์หลายตัวเป็นกลุ่ม swarms of robots เป็นการใช้หุ่นยนต์หลายตัวทำงานร่วมกัน เแทนแรงงานคน ราคาต่อตัวต้องต่ำ น้ำหนักเบา ส่งข้อมูลขึ้นคลาว์ด ควบคุมจากศูนย์กลางหรืออัตโนมัติ

การค้าตลาดหุ่นยนต์

1.ตัวขับเคลื่อนของตลาดหุ่นยนต์ การเพิ่มขึ้นของชนิดหุ่นยนต์การเกษตร การลดลงแรงงานในภาคเกษตร การสนับสนุนของภาครัฐ ความต้องการอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

2.อุปสรรค การขาดผู้เชี่ยวชาญ และการพัฒนาเทคโนโลยีล่าช้า ความต้องการระบบปัญญาประดิษฐ์ ความเข้ากันการทำงานของมนุษย์

การค้าขาย 1. UAV 2. autonomous tractos 3. materal management 4.soil management5.dairy manament

YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image YouTube Preview Image

https://youtu.be/QLFdkiO8Oko

https://youtu.be/b4L-oMd0yVk

https://youtu.be/bpa1iiJmR3Q

https://youtu.be/IgMKiIEbfN8

https://youtu.be/XlXSGqvP-A8

Category: AI Robot, เทคโนโลยีสมัยใหม่

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news