banner ad

ระบบ WAGRI ของญี่ปุ่น

| April 27, 2019

ระบบ WAGRI ของญี่ปุ่นที่ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล bigdata ด้านการเกษตร เชื่อมระหว่างภาคเอกชน เกษตรกร และรัฐ ในการให้บริการในการผลิตพืช จากที่แต่ละภาคส่วนมี bigdata ฐานข้อมูลของตัวเองก็จับมารวมกันแล้ว เพื่อให้เกิดการเข้ากันได้ใน platform มีระบบแบ่งชั้นการเปิดเผยข้อมูล และทำสัญญาข้อตกลงกัน

Category: เทคโนโลยีสมัยใหม่

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news