banner ad

RSSCategory: สารเคมี

สารอีทิโพรล

สารอีทิโพรล

| July 18, 2023

สารอีทิโพรล ethiprole กลุ่ม 2 ฺB ขัดขวางช่องเปิดคลอไรด์และการทำงานของแกมม่าอะมิโนบิวทิลลิกแอสิด ทำให้เกิดการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องที่ระบบประสาทส่วนกลาง เกิดอาการชัก หมดความรู้สึกและตาย ออกฤิทธิ์กินตาย ควบคุมแมลงปากกัดและปากดูด เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น ด้วงงวง ตั๊กแตน มด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยไก่แจ้ หนอนชอนใบ

Continue Reading

สารเฟริมโซน

สารเฟริมโซน

| July 18, 2023

สารเฟริมโซน ferimzone สูตร 30% WP ป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว โรคไหม้คอรวง หรือ โรคเน่าคอรวง ยับย้งเชื้อสาเหตุ pyricularia oryzae อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

Continue Reading

สารไอโซไซโคลซีแรม

สารไอโซไซโคลซีแรม

| July 18, 2023

สารไอโซไซโคลซีแรม isocycloseram สูตร 20% w/v SC สูตร 10% W/V DC กลุ่มสารเคมี Isoxazolines กลุ่ม 30 ออกฤิทธิ์ต่อระบบประสาท ขัดขาวงช่องเปิดคลอไรด์ ตรงจุดรับสารแกมาอะมิโนบิวทิลลิกแอซิดที่ตำแหน่ง allosteric site (MOA : GABA-gated chloride channel allosteric modulators  สารเคมีจับตัวรับตรงตำแหน่งที่ allosteric site ทำให้สารเคมีนี้ไปแทนที่สื่อกระแสประสาทที่เรียกว่ากรดกาบาอะมิโนบิวทิลลิก ทำให้ช่องผ่านของคลอไรด์ถูกปิดกั้น หรือไปขัดขวางทางเข้าออกของคลอไรด์อิออน ส่งผลทำให้ระบบประสาทของแมลงถูกทำลาย กระแสประสาทถูกกระตุ้นต่อเนื่อง hyperexcitation มีอาการชักกระตุกเป็นอัมพาตหยุดกินอาหาร และตายในที่สุด การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว อัตราใช้ 0.8-1.6 กรัมสารออกฤิทธิ์ต่อไร่  หนอนกอข้าวอัตราใช้ 4.8-7.2 กรัมสารออกฤิทธิ์ต่อไร่ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หนอนเจาะลำต้นข้าวโพดอัตราใช้ 4.8-6.4 กรัมสารออกฤิทธิ์ต่อไร่    หนอนเจาะฝักข้าวโพดอัตราใช้ 4.8 กรัมสารออกฤิทธิ์ต่อไร่ หนอนกระทู้หอม หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะฝักถั่วเหลือง หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะฝักถั่ว อัตราใช้ 3.2-4.8 กรัมสารออกฤิทธิ์ต่อไร่   [...]

Continue Reading

สารกำจัดแมลงศัตรูผลิตผลการเกษตร

สารกำจัดแมลงศัตรูผลิตผลการเกษตร

| July 10, 2023

สารกำจัดแมลงศัตรูผลิตผลการเกษตร 1.ซัลฟูริลฟลูออไรด์(sulfuryl fluoride) 99.8 % GA

Continue Reading

สารเมพิควอทคลอไรด์

สารเมพิควอทคลอไรด์

| December 9, 2022

สารเมพิควอทคลอไรด์ (mepiquat chloride) สารเมพิควอทคลอไรด์ช่วยให้ข้อสั้น ผลผลิตเพิ่มขึ้นในถั่วเขียว สารสำคัญ  1,1-dimethyl-piperidinium chloride…………… 25% W/V SL

Continue Reading

สาร (sodium ortho-nitrophenolate)+(sodium para-nitrophenolate)+ (sodium-5-nitroquaiacolate)

สาร (sodium ortho-nitrophenolate)+(sodium para-nitrophenolate)+ (sodium-5-nitroquaiacolate)

| December 9, 2022

สาร sodium ortho-nitrophenolate)+(sodium para-nitrophenolate)+ (sodium-5-nitroquaiacolate 0.6%+0.9%+0.3% W/V SL ช่วยเพิ่มผลผลิตพริกใช้อัตรา 22 ppm เริ่มพ่นเมื่อดอกพริกชุดแรกบาน 50  เปอร์เซ็นต์ และพ่นซ้ำทุก  7  วัน  และข้าวอัตรา 18 ppm

Continue Reading

สาร Flumetralin

สาร Flumetralin

| December 9, 2022

สาร Flumetralin สาร Flumetralin 12.5% W/V EC ช่วยในการระงับการงอกตาข้างของยาสูบ

Continue Reading

สาร butralin

สาร butralin

| December 9, 2022

สาร butralin สาร butralin 36% W/V EC  ควบคุมการแตกตาข้าง (หน่อ) ในยาสูบ สารสำคัญ N-sec-butyl-4-tert-butyl-2,6-dinitroaniline………36% W/V EC วิธีใช้  ใช้อัตรา 300 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หยอดลงที่บริเวณบนสุดของต้นยาสูบหลังเด็ดยอด 1 วัน ต้นละ 30 มิลลิลิตร การเด็ดยอดนับจากยอดลงมา 4-7 ใบ เมื่อต้นยาสูบอายุ 60 วัน หลังย้ายกล้า

Continue Reading

สาร thiourea

สาร thiourea

| December 9, 2022

สาร thiourea สาร thiourea  99% WP, 99%SP ช่วยการออกดอกของลำไย

Continue Reading

กรด IBA

กรด IBA

| December 9, 2022

กรด IBA สาร 4-indol-3-yl butyric acid เป็นสารสังเคราะห์ใช้ในการเร่งรากของกิ่งปักชำพืช สูตร IBA 0.3% DP, 0.3% W/V SL

Continue Reading

สาร 1-MCP

สาร 1-MCP

| December 9, 2022

สาร 1-MCP สาร 1-Methylcyclopropene ฮอร์โมนในการเริ่งการเสื่อมสภาพ หรือการชราของพืช ในข้าวการรมด้วย 1-MCP ที่ความเข้มข้น 1 ppm ก็ให้ผลยับยั้งการ ของโปรตีนและคลอโรฟิลล์ในใบได้ดีที่สุดผ่านการยับยั้งการทำงานของการลายคลอโรพลาส โปรตีนด้วยระบบ chloroplast vesiculation degradation pathway 1-Methylcyclopropene 3.3% WP สำหรับการขี้นทะเบียน

Continue Reading

สาร aviglycine HCI

สาร aviglycine HCI

| December 9, 2022

สาร aviglycine HCI สาร aviglycine HCI 15% SP (avilglycine hydrochloride) ช่วยการยืดอายุการปักแจกันดอกไม้ สาร aviglycine HCI 15% SP อัตรา 13.5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ชุบผลช่วยลดอาการผลแตกหลังจากการเก็บเกี่ยว

Continue Reading

กรดจัสโมนิก

กรดจัสโมนิก

| December 8, 2022

สารจัสโมนิก Jasmonic acid 1. ลดอาการสะท้านหนาวหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำทับทิม 

Continue Reading

กรดซาลิไซลิก

กรดซาลิไซลิก

| December 8, 2022

กรดซาลิไซลิก Salicylic acid การลดผลเน่าและอาการสะท้านหนาว

Continue Reading

สารบราสสิโนไลด์

สารบราสสิโนไลด์

| December 8, 2022

สารบราสสิโนไลด์ brassinolide 1. การเพิ่มขนาดและน้ำหนักผลลําไย

Continue Reading

สารคลอฟูลรีนอล

สารคลอฟูลรีนอล

| December 8, 2022

สารคลอฟูลรีนอล chlorflurenol 1. การเพิ่มการติดผลและขนาดของผลลางสาดและลองกอง

Continue Reading

สารโซเดียมคลอเรต

สารโซเดียมคลอเรต

| December 8, 2022

โซเดียมคลอเรต Sodium chlorate 50% SP

Continue Reading

ไฮโดรเจนไซยาเนต

ไฮโดรเจนไซยาเนต

| December 8, 2022

สารไฮโดรเจนไซยาเนต Hydrogen cyanamide 52% W/V AS

Continue Reading

สารเอ็นเอเอ

สารเอ็นเอเอ

| December 8, 2022

สารเอ็นเอเอ  (napthalene acetic acid: NAA) 1. การปรับเปลี่ยนเพศดอกให้เป็นเพศผู้ของเงาะ 

Continue Reading

สารอีทีฟอน

สารอีทีฟอน

| December 8, 2022

อีทีฟอน 1.Ethephon 48%, 52% w/V SL การควบคุมการออกดอกของสับปะรด

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news