banner ad

มาตรฐานโรงเรือนปลูกด้วยวัสดุปลูก

| July 14, 2020

ข้อกำหนดเกณฑ์ปฏิบัติขั้นตอนระบบการผลิตพืชโดยใช้วัสดุปลูก 

1. แหล่งน้ำ
1.1 ควรเป็นน้ำที่ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน
1.2 ควรมีการเก็บตัวอย่างน้ำอย่างน้อย 1 ครั้ง ส่งห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนสิ่งอันตราย

2. พื้นที่ปลูก
2.1 ต้องไม่มีวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายที่จะทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อน
2.2 สถานที่ตั้งควรอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนเมือง ผู้เลี้ยงสัตว์รายอื่น  แหล่งน้ำสาธารณะ  แหล่งปนเปื้อนของสิ่งอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ โรงฆ่าสัตว์และตลาดนัดค้าสัตว์
2.3 น้ำไม่ท่วมขัง

3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
3.1 ใช้ตามคำแนะนำหรืออ้างอิงของกรมวิชาการเกษตร หรือตามฉลากที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3.2 ใช้สารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้
3.3 ห้ามใช้วัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายที่ทางราชการห้ามใช้

4. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ
4.1 การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุมการผลิต
4.2 เกษตรกรสามารถอธิบายการจัดการขบวนการผลิตให้ได้คุณภาพตามคำแนะนำรายพืช  เช่น  การจัดการวัสดุปลูก การจัดการปัจจัยการผลิต การให้น้ำ การจัดการศัตรูพืช  การเก็บเกี่ยว

5. การผลิตให้ปลอดจากศัตรูพืชในโรงเรือน
5.1 สำรวจ  ป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง
5.2 ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้วต้องไม่มีศัตรูพืชติดอยู่  ถ้าพบต้องคัดแยกไว้ต่างหาก

6. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว

(1) การเก็บเกี่ยว
6.1 เก็บเกี่ยวพืชผักแต่ละชนิดในระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม  โดยคำนึงถึงอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
6.2 เก็บเกี่ยวด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชผัก ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพและต้นพืชผัก
6.3 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายสู่ผลิตผลที่เก็บ รวบรวมในแปลง  และไม่วางผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้วสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง
6.4 อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ  วัสดุที่สัมผัสกับพืชผักโดยตรงต้องสะอาด ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อน

(2) การพักผลิตผลและการขนย้ายในแปลงปลูก

6.5 มีการจัดการผลิตผลในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในแปลงปลูกต้อง เหมาะสม สามารถป้องกันการขูดขีด หรือการกระแทก รวมทั้งปัญหาการเสื่อมสภาพ ของผลิตผลอันเนื่องจาก ความร้อนและแสงแดด เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของคุณภาพของพืชผัก
6.6 ใช้วัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว เพื่อป้องกันการปนเปื้อน จากสิ่งปฏิกูล และสิ่งที่เป็นอันตรายอื่น ๆ จากพื้นดิน
6.7 เลือกใช้ภาชนะที่เหมาะสมในการบรรจุขั้นต้น เพื่อการขนถ่ายผลิตผล      จากภายในพื้นที่แปลงปลูกไปยังพื้นที่จัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
6.8 การขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และป้องกัน การปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อพืชผัก
6.9 ขนส่งผลิตผลที่บรรจุภาชนะแล้ว ด้วยความระมัดระวัง ไปยังจุดรวบรวม สินค้าทันทีที่เก็บเกี่ยว

(3) การปฏิบัติหลังการ เก็บเกี่ยว และ/หรือ ลดความชื้น

6.10 มีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และ/หรือลดความชื้นที่เหมาะสมและ ถูกสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพของพืชผัก และให้ความชื้น เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.11 จัดให้มีสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการ   เก็บเกี่ยว และภาชนะบรรจุ ให้เป็นสัดส่วน โดยแยกออกจากปุ๋ย และให้มีการ ป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะนำโรค
6.12 สถานที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ต้องสามารถป้องกันความเสี่ยง จากการ6
6.13 ป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงาน โดยเฉพาะสถานที่เก็บรักษา หากมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะนำโรค ให้มีมาตรการป้องกัน

Category: Uncategorized

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news