banner ad
banner ad

กล้วยไม้

| June 13, 2017

กล้วยไม้ Orchid

?สถานการณ์การผลิต?ปี 2554 – 2559?พื้นที่ให้ผลผลิตกล้วยไม้อยู่ระหว่าง 17,906 – 22,285 ไร่ ผลผลิตอยู่ระหว่าง?37,542 – 50,267 ?ตัน ในปี?2559?พื้นที่ให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศ?20,703?ไร่?ผลผลิตรวมทั้งประเทศ?46,375?ตัน?เมื่อเทียบกับปี?2558 พื้นที่ให้ผลผลิตลดลงร้อยละ?7.10 และผลผลิตลดลงร้อยละ?7.30

การส่งออก

ดอกกล้วยไม้?ปี ?2554 – 2559?ปริมาณการส่งออกอยู่ระหว่าง 20,944 – 25,884 ตัน มูลค่าอยู่ระหว่าง 1,954 – 2,312 ล้านบาท ในปี 2559?ปริมาณการส่งออก?25,884 ตัน?มูลค่าการส่งออก 2,312 ล้านบาท?เมื่อเทียบกับปี 2558?ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ?5.01?และมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ?11.10

ต้นกล้วยไม้?ปี?2554 – 2559?ปริมาณการส่งออกอยู่ระหว่าง 14,813 – 38,560 ตัน?มูลค่าอยู่ระหว่าง 270 – 8856 ล้านบาท ในปี 2559 ปริมาณการส่งออก 14,813 ตัน มูลค่าการส่งออก 270 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี?2558 ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 56.08 และมีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 57.41

การค้ากับประเทศอาเซียน? มีการนำเข้าดอกกล้วยไม้ และต้นกล้วยไม้จากเวียดนาม ปริมาณ 269 และ 656.69 กิโลกรัม มูลค่า 269,820.75 และ 373,527.79 บาท ตามลำดับ

Category: กล้วยไม้

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news