banner ad

มะม่วง

| May 7, 2024

มะม่วง

  เกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกมะม่วง ในปี 2563 จำนวน 121,039 ครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกจำนวน 599,369.61 ไร่ โดยมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในภาคเหนือ จำนวน 306,650.56 ไร่ รองลงมือภาคตะวันตก จำนวน 101,619.79 ไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 100,076.32 ไร่ ภาคตะวันออก จำนวน 44,532.47 ไร่ ภาคกลาง จำนวน 40,409.24 ไร่ และภาคใต้ จำนวน 6,081.24 ไร่ ตามลำดับ

สถานการณ์การส่งออก มีการส่งออกมะม่วงสดหรือแช่เย็นจนแข็ง ปริมาณ 116,850,440 กิโลกรัม มะม่วงบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ ปริมาณ 26,739,521 กิโลกรัม มะม่วงอบแห้ง ปริมาณ 5,561,518 กิโลกรัม มูลค่ารวม 5,997.06 ล้านบาท (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564)

- ตลาดส่งออกที่สำคัญคือ มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ผลผลิตมะม่วงไทยมากกว่า 3 ล้านตันต่อปี ร้อยละ 96 บริโภคผลสดภายในประเทศทั้งมะม่วงดิบและมะม่วงสุก

การพัฒนางานวิจัย

1. วิจัยพัฒนาพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด มีความทนทานต่อโรคแมลง และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีที่ร่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์

2. วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยว

Category: พืชไม้ผล, พืชไม้ผล บ-ม

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news