banner ad

สารคลอฟูลรีนอล

| December 8, 2022

สารคลอฟูลรีนอล chlorflurenol

1. การเพิ่มการติดผลและขนาดของผลลางสาดและลองกอง วิธีการใช้: ใช้ความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร พ่นในระยะเป็นตาดอก

2. การกระตุ้นการเกิดหน่อสับปะรด วิธีการใช้: ใช้ความเข้มข้น 750-1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร พ่นบนส่วนของต้นสับปะรดพร้อมๆ กับการใช้สาร เร่งดอกหรือหลังการใช้สารเร่งดอก ไม่เกิน 7 วันและให้ครั้งที่ 2 หลังครั้งแรก 10-12วัน

Category: สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช, สารเคมี

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news