banner ad

ระบบนิเวศน์เชิงเกษตรดิจิตอล

| October 5, 2022

ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้ระบบนิเวศน์เข้ามาทุกภาคส่วน เมื่อก่อนจะใช้คำว่าระบบนิเวศน์ธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต  ระบบนิเวศน์เริ่มเข้ามากับชุมชน สังคมดิจิตอล ระบบนิเวศน์ landscape  เช่น Digital Ecosystem  การสร้างระบบนิเวศที่มาจากการเชื่อมต่อหลายระบบ หลายบริการ เข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกสบายของผู้บริโภคในการใช้งานหลากหลายผ่านช่องทางเดียว เราต้องสร้างระบบนิเวศน์ผสานกับโลกเกษตรและดิจิตอลอยู่ด้วยกัน

Category: ข่าว

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news