banner ad

ดอกเอื้องสีสัน ผูกพันธ์ล้านนา

| April 11, 2016

ดอกเอื้องสีสัน ผูกพันธ์ล้านนา? Colorful Orchid in Lanna (Northern of Thailand)

นำเสนอวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของชาวล้านนา กับความสวยงามของดอกเอื้อง(กล้วยไม้) ชาวไทยล้านนา มีชีวิตผูกพันกับป่าเขา ธรรมชาติมาช้านาน
ดอกเอื้องเป็นดอกไม้ที่ชาวล้านนา เกี่ยวข้องตั้งแต่ในอดีต ชาวล้านนาใช้ดอกเอื้องในการประดับตกแต่ง สิ่งของต่างๆ ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ
หญิงสาวชาวล้านนาใช้ดอกเอื้องในการแต่งมวยผม การแสดงผลงานครั้งนี้จึงสื่อถึงการผสมผสานกันระหว่างดอกเอื้องกับชีวิตของชาวล้านน

: CHIANGMAI ORCHID SOCIETY,Thailand

Category: compettion landscape, กล้วยไม้, พืชไม้ดอก

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news