banner ad

โรคผลเน่าเนื้อสีขาว

| September 23, 2014

โรคผลเน่าเนื้อสีขาว

สาเหตุ เชื้อรา Phomopsis sp.

ลักษณะอาการ ผลมังคุดมีลักษณะแข็ง เมื่อผ่าผลรอบเปลือกดูตามขวางจะพบเนื้อผลมังคุดมีสีขาวคล้ายเนื้อปกติแต่มีลักษณะแข็งกระด้างกว่าและมีเส้นใยสีขาวเจริญคลุมผิวบางๆ ทุกส่วนของเนื้อผล ทำให้รสชาดเฝื่อนผิดไปจากปกติ ปริมาณการเน่าเสียเนื่องจากโรคชนิดนี้มีน้อยกว่าผลเน่าเนื้อสีดำ

การแพร่ระบาด เชื้อราแพร่ระบาดในสวนเข้าสู่ผลตั้งแต่ระยะพัฒนาขนาดของผลและพักตัวจนกว่าผลแก่เนื้อในเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลจึงเริ่มทำลาย

การป้องกันกำจัด พ่นสารป้องกันเชื้อราจากโรคชนิดอื่นๆ สามารถป้องกันโรคชนิดนี้ได้

 

By สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ (Satja Prasongsap)
Professional Research Scientist
Horticulture Research Institute
E-mail : herbdoa@gmail.com

By สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ (Satja Prasongsap)
Professional Research Scientist
Horticulture Research Institute
E-mail : herbdoa@gmail.com

Category: ศัตรูพืช, โรคพืช

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news