banner ad

RSSCategory: สารเคมี

สารอีทีฟอน

สารอีทีฟอน

| December 8, 2022

อีทีฟอน 1.Ethephon 48%, 52% w/V SL การควบคุมการออกดอกของสับปะรด

Continue Reading

สารพาโคบิวทราโซล

สารพาโคบิวทราโซล

| December 8, 2022

พาโคบิวทราโซล (pactobutrazol)   สารพาโคบิวทราโซล (pactobutrazol) เป็นสารสังเคราะห์ในกลุ่มสารชะลอการเจริญเติบโต

Continue Reading

กรดจิบเบอเรลลิน

กรดจิบเบอเรลลิน

| December 8, 2022

จิบเบอเรลลิน (gibberellins)   สารกลุ่มนี้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดตัวของ เซลล์ (cell elongation) ช่วยขยายขนาดผล ทําลายการพักตัวของพืช กระตุ้น การงอกของเมล็ด กระตุ้นการเจริญของพืชทั้งต้นรวมทั้งผล กระตุ้นการออกดอก ของพืชบางชนิดหรือยับยั้งการออกดอกของพืชบางชนิด ปรับเปลี่ยนเพศดอกทําให้เกิดดอกเพศผู้ กระตุ้นให้เกิดผลแบบไม่มีเมล็ด (parthenocarpic) ในพืชบาง ชนิด สารกลุ่มนี้มีทั้งที่พืชสร้างขึ้นเองและเชื้อราบางชนิดสร้างขึ้น แหล่งที่มีการ สร้างจิบเบอเรลลินในพืชเช่นกิ่งที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เมล็ดและผลที่กําลัง พัฒนา บริเวณที่กําลังยืดตัว เช่น ปลายยอดและปลายราก ปัจจุบันมีสารประกอบ ประเภทนี้มากกว่า 80 ชนิด โดยตั้งชื่อ Gibberellins A1 (GA), A2, A3 เป็นต้น และพบว่า Gibberellins A3 (GA3) เป็นตัวที่นํามาใช้มากทางการเกษตร ชื่อเรียก เฉพาะของ GA3 คือ จิบเบอเรลลิคแอซิค (gibberellic acid) พืชสามารถสร้าง GA3 ได้ในปริมาณน้อยมากและส่วนของพืชที่มีการสังเคราะห์จิบเบอเรลลิน คือ ใบอ่อน ผลอ่อนและต้นอ่อน [...]

Continue Reading

สารเบนซ์ไพริโมแซน

สารเบนซ์ไพริโมแซน

| December 6, 2022

เบนซ์ไพริโมแซน benzpyrimoxan ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

Continue Reading

สารฟลอติคามิค

สารฟลอติคามิค

| October 6, 2022

ฟลอติคามิค flonicamid  มีพิษต่อระบบประสาท ป้องกันเพลี้ยอ่อน

Continue Reading

สารสไปโรเตตระแมท

สารสไปโรเตตระแมท

| October 6, 2022

สไปโรเตตระแมท spirotetramat เป็นสารกลุ่ม Tetronic กลไกการออกฤิทธิ์กลุ่ม 23 ไปยับยั้งการสร้างเอนไซม์ acetyl CoA carboxylase ทำการสังเคราะห์ไขมันในการเจริญเติบโตของแมลง เช่น เพลี้ยต่างๆ แมลงหวี่ขาว เป็นสารดูดซึมผ่านระบบท่อน้ำและท่ออาหารของพืช

Continue Reading

สารเตตระนิลิโพร์ล

สารเตตระนิลิโพร์ล

| October 6, 2022

เตตระนิลิโพร์ล (tetraniliprole) เป็นสารเคมีกลุ่ม diamide

Continue Reading

สารฟอสไทอะเซต

สารฟอสไทอะเซต

| September 18, 2021

ฟอสไทอะเซต (fosthaizate)

Continue Reading

สารอีทอกซาโซล

สารอีทอกซาโซล

| September 18, 2021

สารอีทอกซาโซล สารกำจัดไร กลไกออกฤทธิ์ที่ขบวนการเจริญเติบโต (Growth Regulator) ไปยับยั้งการเจริญเติบโตไร จัดในกลุ่มที่ 10

Continue Reading

สารโพรพิลีนไกลคอล

สารโพรพิลีนไกลคอล

| September 18, 2021

สารโพรพิลีนไกลคอล Propylene Glycol 

Continue Reading

สารอะฟิโดไพโรเพน

สารอะฟิโดไพโรเพน

| September 18, 2021

อะฟิโดไพโรเพน afidopyropen สูตร 5% W/V DC สูตร 15 W/V%DC

Continue Reading

สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช

สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช

| June 29, 2021

สารควบคุมการเจริญเติบโต 1. การผลิตกรด 5 -อะมิโนลีวูลนิก ALA จากการเลี้ยงจุลินทรีย์ ยับยั้งการเจริญเติบวัชพืช ส่งเสริมการงอกของเมล็ดการเจริญเติบโตของต้นกล้าเพิ่มผลผลิต การเจริญเติบโตราก ปรับปรุงความทนทานต่อเกลือของพืช ทนแล้ง  สตรอเบอร์รี่ใบมีสีเขียวเข้มและมีความต้านทานความหนาวเย็น 2. สารเมลาโทนิน จาก E-Coli ในทางการเกษตร เพื่อทำให้มะเขือเทศทนแล้งเพิ่มขึ้น เมลาโทนิน (Melatonin, N-acetyl-5-methoxytryptamine) เป็น สารออกฤทธิ์ชีวภาพและเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาท มากมายทั้งในพืชและสัตว์ ในคนและสัตว์นั้นเมลาโท นินเป็นฮอร์โมนในระบบประสาท ร่างกายสังเคราะห์ ขึ้นที่ต่อมไพเนียล (pineal grand) บริเวณสมอง โดย สังเคราะห์จากกรดะมิโนทริปโตแฟน เมลาโทนินในมี บทบาทสำคัญในการควบคุมกลไกการหลับและตื่น ของร่างกาย (Circadian rhythm) สามารถในการช่วย บรรเทาอาการเมาเครื่องบิน (jet lag) (Buscemi et al., 2004) ผักปลังมี ปริมาณเท่ากับ 0.04 ng/g  ดอกแค เท่ากับ 26.3 ng/g  และมะเขือเทศพบในช่วงระหว่าง 7.5 [...]

Continue Reading

สารไทอะโคลพริด

สารไทอะโคลพริด

| June 16, 2021

ไทอะโคลพริด thaicloprid 24% W/V SC เป็นกลุ่มสารเคมี : Neonicotinoid MOA : ไปทำการเลียนแบบสารอะซิติลโคลีนและขัดขวางบริเวณจุดรับนิโคตินิกอะซิติลโคลีน การป้องกันกำจัด -เพลี้ยไฟ อัตรา 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร -แมลงบั่ว อัตรา 3 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

Continue Reading

สารฟลูไพราดิฟูโรน

สารฟลูไพราดิฟูโรน

| June 16, 2021

ฟลูไพราดิฟูโรน flupyradifurone 20% W/V SL การป้องกันกำจัด -เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร -เพลี้ยจักจั่นฝ้ายในมะเขือเปราะ อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร -แมลงหวี่ขาวยาสูบ อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

Continue Reading

การผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

การผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

| February 16, 2021

 การผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อใช้ในทางการเกษตร

Continue Reading

สารโทลเฟนไพแรด

สารโทลเฟนไพแรด

| October 20, 2020

โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad) 16% EC

Continue Reading

สูตรสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

สูตรสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช

| October 6, 2020

สูตรสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สูตรสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามการจัดแบ่งขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ดังนี้

Continue Reading

สารเมทอกซีฟีโนไซด์

สารเมทอกซีฟีโนไซด์

| September 28, 2020

เมทอกซีฟีโนไซด์ (methoxyfenozide)  สารกลุ่มที่ 18 ทำให้ตัวรับฮอร์โมนเอคไดโซนทำงาน สารฆ่าแมลงในกลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบการเจริญเติบโต

Continue Reading

ฟลูเบนไดอะไมด์

ฟลูเบนไดอะไมด์

| September 28, 2020

ฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) สารกลุ่มที่ 28 เป็นตัวปรับการทำงานของตัวรับชนิดไรยาโนดีน สารฆ่ากลุ่มนี้เป็นสารที่มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

Continue Reading

สารเฮกซีไทอะซอกซ์

สารเฮกซีไทอะซอกซ์

| September 28, 2020

เฮกซีไทอะซอกซ์ (hexythiazox) สารกลุ่ม 10A ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของไรโดยไปจับที่เอนไซม์ chitin synthase (CHS1)

Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news