banner ad
banner ad

Tag: ไม้ดอกไม้ประดับ

บทสรุปผู้บริหารไม้ดอกไม้ประดับ

| December 21, 2017

ไม้ดอกไม้ประดับประกอบด้วยพืชที่มีความแตกต่างหลากหลายชนิด และมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากกลุ่มหนึ่งของประเทศไทย อาจจำแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มส่งออกมีการผลิตอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น กล้วยไม้ ปทุมมาและกระเจียว เป็นต้น Continue Reading

banner ad

Hit Counter provided by technology news