banner ad

นานาไอเดีย

| July 24, 2020

1. แบดเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ไฮบริดมา 10 ปี ถ้านำมาใช้ต่อทางด้านการเกษตร โดยติดโซลาร์เซลจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ เพราะแบตเตอร์รี่ยังสามารถเก็บประจุไฟได้ เช่น การปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ หรือระบบแอร์โรโปนิกส์ต้องมีปั๊มน้ำตลอดเวลา เปลืองค่าไฟฟ้าถ้าเอามาใช้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก

2. การปลูกพืชโดยใช้แผ่นเพลเทียร์มาช่วยลดอุณภูมิการปลูกพืชในโรงเรือน หลักการทำงานของแผ่นทำความเย็นเพลเทียร์นั้น เป็นหลักการที่มีชื่อว่า เทอร์โมอิเล็กทริก(Thermoelectric) หลักการทำความเย็นแบบนี้เกิดขึ้นได้ โดยการใช้สารกึ่งตัวนำแบบ พี-เอ็น (P-N Type) ซึ่งสารกึ่งตัวนำแบบพี-เอ็น คือส่วนประกอบหลักของแผ่นทำความเย็นเพลเทียร์ โดยการทำความเย็นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ มีการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง(Direct Current : DC) หรือไฟดีซี ให้กับแผ่นทำความเย็นเพลเทียร์ เพราะเมื่อกระแสไฟฟ้าเดินทางผ่านวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นสารกึงตัวนำแล้วก็จะเกิดการทำปฏิกิริยาขึ้น สารกึงตัวนำ แบบพี-เอ็น ซึ่งต่างชนิดกัน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ก็จะมีการดูดกลืนกันของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนจากระดับพลังงานต่ำทางด้านสารกึ่งตัวนำแบบพีไปสู่ระดับพลังงานที่สูงกว่าทางด้านสารกึ่งตัวนำแบบเอ็น กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้ที่ผิวด้านหนึ่งของแผ่นเพลเทียร์มีการดูดพลังงานความร้อนซึ่งก็ได้จากความร้อนที่อยู่โดยรอบนั่นเองเมื่อความร้อนในบริเวณรอบๆถูกดูดเข้ามาก็จะทำให้ในบริเวณนั้นมีอุณหภูมิต่ำลงซึ่งด้านนี้ก็คือด้านทำความเย็นนั่นเอง และในขณะเดียวกันก็จะเกิดการดูดกลืนของอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานที่สูง ในสารกึ่งตัวนำแบบเอ็น สู่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่าในสารกึ่งตัวนำแบบพี ส่งผลให้เกิดการคายความร้อนออกมาที่บริเวณผิวหน้าของอีกด้านหนึ่ง จากหลักการทำงานที่ได้อธิบายไปข้างต้นนั้น ทำให้สามารถนำแผ่นเพลเทียร์มาประยุกต์ใช้งานได้กับหลายๆสิ่ง ที่โดดเด่นสุดคงหนีไม่พ้น การนำคุณสมบัติในด้านการทำความเย็นมาประยุกต์ใช้งาน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการทำความเย็นหรือลดอุณหภูมิ แบบไม่ต้องพึ่งพาระบบทำความเย็นที่ใช้คอมเพรสเซอร์

3. บริษัทรถยนต์มีเทคโนโลยี IOT  platform ในการควบคุมสิ่งต่างๆ web server ระบบเชื่มต่อต่างๆ เช่น การเชื่อมกับบ้านที่อยู่อาศัย การเปิดแอร์ อนาคตต่อไปเชื่อมกับระบบการเกษตร ปลูกพืชชนิดต่างๆ ควบคุมจากในรถยนต์ โดยผ่านอุปกรณ์เซนเซอร์ที่ติดตั้งในแปลง การให้น้ำ การให้ปุ๋ย ระบบเตือนล่วงหน้า เมื่อระบบการสั่งการอยู่ในรถยนต์ เช่น รถปิกอัพ ปุ๋ยขาดสัญญาณเตือนมาให้ไปซื้อปุ๋ย บรรทุกลงไปที่แปลง หรือสั่งการไปที่ร้านค้าปุ๋ยให้ส่งปุ๋ยไปที่ฟาร์มได้เลย

Category: เทคโนโลยีสมัยใหม่

Comments are closed.

banner ad

Hit Counter provided by technology news